«

»

May 13

โครงสร้างของปลา

arowanaboy.com


 โครงสร้างของปลา

จากรูปถึงจะไม่ใช่โครงสร้างของปลามังกรโดยตรง แต่ลักษณะโครงสร้างปลาก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

   วัตถุประสงค์ของการนำเสนอบทความนี้เพื่อว่า บุคคลท่านใดที่ น้องปลามังกรสุดที่รักของท่านได้ตายไปแต่ไม่อยากทิ้งหรือว่าอยากนำกลับมาแปรสภาพ  ให้สามรถนำกลับมาชมเชยใหม่อีกครั้งก็สามรถอ้างอิงถึงลักษณะการต่อกันของกระดูกแต่ล่ะชิ้นแต่ล่ะส่วน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครบองค์ประกอบ 100 เปอร์เซนต์ แต่ก็ได้รายละเอียดของปลามังกรไม่น้อยที่เดียวเชียว     และที่สบายไปกว่านั้น เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำ ไม่ต้องกังวลเรื่องโรคที่จะเกิดกับปลามังกรอีกต่อไป   ร่วมถึงหน้าฝนนี้ เราทุกคน เอาอยู่แน่นอนครับบบบบบ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose