ผงถ่านคาร์บอน (Activated carbon)

ประโยชน์ผงถ่านคาร์บอน (Activated carbon)     

- ดูดซับกลิ่น
- ดูดซับสี
- ดูดซับคลอรีน
- ดูดซับก๊าซ

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

-ล้างย้อนกลับเป็นเวลาอบ่างน้อย 5 นาที ทุกวันก่อนให้บริกรน้ำดื่ม

การทดสอบประสิทธิภาพของ ผงถ่านคาร์บอน (Activated carbon)

- ทดสอบด้วยชุดทดสอบ คลอรีน ถ้าความสามารถในการกำจัดคลอรีน ลดลง จาก 0.5 ppm เป็น 0.01 ppm หรือน้อยกว่าให้เปลี่ยนสารกรอง หรือ  

ผงถ่านคาร์บอน (Activated carbon) ใหม่

ที่มา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>