«

»

May 08

การเพิ่มปริมาณและการกระจายตัวของแบคทีเรียในระบบกรอง

หลายคนคงจะสงสัยว่า แบคทีเรียในระบบกรอง สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างไร และแบคทีเรียของเราใช้อะไรเป็นอาหารเพื่อใช้ในการเพิ่มจำนวนและเจริญเติบโต วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนิดหน่อย กล่าวคือ

               การเพิ่มปริมาณของแบคที่เรียในระบบกรอง

arowanaboy.com

-  แบคทีเรียในน้ำ จะใช้แอมโมเนียและไนไตรท์เป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างโปรตีน ในระหว่างช่วงการเจริญเติบโต จึงส่งผลให้แบคทีเรียมีปริมาณชีวมวล(biomass) มากขึ้น

-  ในกระบวนการนี้แบคทีเรีย จะถูกกระตุ้นให้การเจริญเติบโตโดยการเติมสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบ ลงไป ในสภาวะที่มีออกซิเจนอย่างเพียงพอ

 

อย่างรัยก็ตามหากปริมาณแบคที่เรียเจริญเติบโตมากเกินไปก็มีความจำเป็นต้องกำจัดชีวมวลส่วนเกินออกจากระบบ เพื่อป้องกันการย่อยสลายตามธรรมชาติ(โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำบางส่วน) หลังจากที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ตายไป  และจะปลดปล่อยแอมโมเนียกลับคืนสู่ระบบและทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงอย่างรวดเร็ว

  การกระจายตัวของแบคทีเรียในระบบกรอง 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะตามการกระจายตัวของแบคทีเรีย

1. แบคทีเรียที่เจริญเติบโตโดยการยึดเกาะพื้นผิวของตัวกลาง (Attached-Growth)

2. แบคทีเรียที่เจริญได้อย่างอิสระในน้ำ โดยไม่มีการเกาะยึดกับตัวกลาง

วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง: ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

You might also likeclose